Tekirdağ Promap Harita Çözümleri -

çorlu haberleri iş ilanları çerkezköy haberleri iş ilanları tekirdağ haberleri

Tekirdağ Promap Harita Çözümleri

Hizmetlerimiz

İmar Uygulamaları

Yola Terk Haritaları : Yola terk haritalari imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlerni nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının yapımındaki kurallar uygulanır.

Yoldan İhdas Haritarı : Yoldan ihdas, imar plan uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.

AYIRMA (İFRAZ) HARİTALARI

Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu'nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

İmar Kanununun 15 ve 16 ınci maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır:

Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.

Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılmasi işlemidir.

Tevhid (Birleştirme)

Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.

T.U.S.

Harita (Teknik) Uygulama Sorumluluğu

Ruhsata tabi insatlarin, temelden, subasmani kotuna kadar yatay ve dusey olarak konumlandirilmasindan harita muhendisini sorumlu/fenni mesul tutan uygulamadır.

İnşaat ruhsatı alınmasından sonra aplikasyon belgesine göre tus tarafından bina parsele aplike edilir. Sabit tesislere göre bina köşeleri röperlenir. Belediyesince verilen 0.00 kotu ve subasman kotu halihazır harita kotuna bağlanır.

Kazı tamamlandıktan sonra proje aksları aplike edilir.

Temel ve zemin kat döşeme kalıpları ile subasman kotunun yatay ve düşey konumların projeye uygunluğu sağlandıktan sonra beton dökülmesine izin verilir.

Temel üstü ruhsat için başvuru öncesinde subasman seviyesi kotu ve bina cephelerini içeren röleve krokisi düzenlenir. HKMO mesleki denetim işlemi yaptırılır.

Maden İmalat Haritası

İlgili Maden Kanunu ve Maden Uygulama Yönetmeliği kapsamında her maden sahası için her yıl Nisan ayı sonuna kadar, ait olduğu ve daha önceki yıllara ait imalatın gösterildiği, gelecek yıl için yapılması planlanan imalatı gösteren, 6 derece dilim esasına göre hazırlanan büyük ölçekli haritalara Maden İmalat Haritaları denir.

Plankote

Genel olarak arazinin topografik yapısının belirlenmesi amacıyla yapılan, arazinin yapısına göre belli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşan kotlu ve ölçekli krokidir. resmi evraklar için kullanılacaksa, arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte, arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk ( çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesneler ) birlikte belli aralıklarda arazinin mevcut kotları gösterilir. Yapılış amaçlarından bir tanesi de arazinin hafriyata başlamadan önce ve bittikten sonra yapılarak çıkan toprağın hesabının yapılması içindir.

Şeritvari Haritalar

Yol, kanal,tünel, enerji nakil hatları gibi projelere altlık oluşturması için yapılan; proje ekseninden sağa ve sola belirli bir alanın ölçüldüğü haritalardır.

İnşaat Ölçmeleri

Mühendisliğin temelini oluşturan ölçüm ve hesap işleri inşaat ölçmelerinde had safhadadır. Plankote, Kot Çalışmaları, Altyapı vs. Çalışmalarıdır.

Sayısal Halihazır Harita Üretimi

Alt Yapı - Üst Yapı ve GIS PROJELERİ

Kamulaştırma

Deformasyon Ölçümleri

Vaziyet Planı

Bağımsız Bölüm Planı

Dolgu ve Kazı Sahası Projeleri

Promap Harita 2016